JuNiki´s Double Neck GmbH vilkår og betingelser

Standard forretningsbetingelser og kundeoplysninger

I. Standard forretningsbetingelser

§ 1 Grundlæggende bestemmelser

(1) Følgende forretningsbetingelser gælder for alle kontrakter, som du indgår med os som leverandør (JuNiki´s Double Neck GmbH). Medmindre andet er aftalt, er inkludering af dine egne betingelser, hvis det er nødvendigt, udelukket.

(2) En 'forbruger' som defineret i de følgende regler er enhver fysisk person, der afslutter en juridisk transaktion, som i overvældende grad ikke kan tilskrives hverken hans kommercielle eller uafhængige professionelle aktiviteter. Udtrykket 'forretningsmand' henviser til enhver fysisk person, juridisk person eller juridisk ansvarligt partnerskab, der afslutter en juridisk transaktion i forlængelse af hans / dens uafhængige professionelle eller kommercielle aktivitet.

§ 2 Indgåelse af kontrakten

(1) Kontraktens genstand er salg af produkter.

(2) Ved placering af det pågældende produkt giver vi dig et bindende tilbud om at indgå en salgsaftale på de betingelser, der er specificeret i varebeskrivelsen.

(3) Købsaftalen finder sted via online indkøbskurvsystemet.

(4) Du er ikke bundet af dine spørgsmål vedrørende oprettelsen af ​​et tilbud, der er overført til os. Vi forsyner dig med et tekst- og bindende tilbud (f.eks. Via e-mail), som du kan acceptere inden for en periode på 5 dage.

(5) Udførelsen af ​​ordren og afsendelse af alle de detaljer, der er nødvendige i forbindelse med indgåelsen af ​​kontrakten, finder sted via e-mail på en del-automatiseret måde. Derfor skal du sikre dig, at den e-mail-adresse, du har deponeret hos os, er den korrekte, og at modtagelsen af ​​de respektive e-mails er garanteret. Især skal du sikre dig, at de respektive e-mails ikke blokeres af et spamfilter.

§ 3 Ret til tilbageholdelse, forbehold af ejendomsret

(1) Du kan kun udøve en ret til retention, hvis den pågældende situation indebærer krav, der stammer fra det samme kontraktforhold.

(2) Varerne forbliver vores ejendom, indtil købsprisen er betalt fuldt ud.

(3) Hvis du er forretningsmand, gælder følgende betingelser også:

a) Vi bevarer ejerskabet af varerne, indtil alle krav, der opstår som følge af det igangværende forretningsforhold, er afgjort fuldt ud. De varer, der er underlagt ejendomsforbehold, må ikke pantsættes eller overføres af sikkerhed, før ejerskabet af de nævnte varer skifter hænder.

b) Du kan videresælge varerne inden for rammerne af en ordnet transaktion. I denne henseende afstår du hermed alle krav, der svarer til størrelsen på det faktureringsbeløb, der tilfalder dig som et resultat af videresalgsprocessen til os, og vi accepterer aftalen. Desuden er du autoriseret til at indsamle det pågældende krav. For så vidt du ikke opfylder dine betalingsforpligtelser på en ordnet måde, forbeholder vi os retten til selv at opkræve kravet.

c) I en situation, der involverer kombination og sammensmeltning af varer, der er underlagt ejendomsforbehold, erhverver vi medejerskab af den nyoprettede vare. Dette medejerskab svarer til det forhold, der eksisterer mellem fakturaværdien af ​​de varer, der er underlagt ejendomsforbehold, og de andre behandlede varer på behandlingstidspunktet.

d) Hvis du fremsætter en anmodning af denne art, er vi forpligtet til at frigøre de værdipapirer, der skyldes os, i det omfang den realiserbare værdi af vores værdipapirer overstiger kravet om at blive sikret med mere end 10%. Vi er ansvarlige for at vælge de værdipapirer, der skal frigives.

§ 4 garanti

(1) De lovbestemte garantirettigheder gælder.

(2) Som forbruger bedes du straks kontrollere produktet for fuldstændighed, synlige mangler og transportskader, så snart det er leveret, og straks videregive dine klager til os og rederiet skriftligt. Selvom du ikke efterkommer denne anmodning, har det ingen indflydelse på dine juridiske garantikrav.

(3) For så vidt du er en virksomhed, gælder følgende forskel for ovennævnte garantibestemmelser:

a) Det er underforstået, at de detaljer, der er leveret af os, og produktbeskrivelsen fra producenten er de eneste ting, der repræsenterer egenskaberne og tilstanden for det pågældende produkt. Andre reklamer, slør og udsagn fra producenten anses ikke for at være repræsentative for egenskaberne og tilstanden for det nævnte produkt.

b) Hvis varerne viser sig at være defekte, forbeholder vi os retten til at reparere varerne eller levere udskiftninger. Hvis manglen ikke fjernes, kan du kræve en nedsættelse af prisen eller trække kontrakten efter eget skøn. Fjernelsen af ​​manglen gælder efter et mislykket andet forsøg, medmindre omstændighederne viser andet, især på grund af genstandens art og / eller mangel eller andre forhold. I tilfælde af reparation må vi ikke afholde de ekstra omkostninger, der opstår ved overførsel af varen til et andet sted end opfyldelsesstedet, såfremt overførslen ikke svarer til den tilsigtede anvendelse af varen.

c) Garantiperioden udgør en periode på et år efter levering af produktet. Reduktionen i fristen gælder ikke:

- til skader, der med sikkerhed kan tilskrives os som følge af skade på liv, lemmer eller helbred og for andre skader forårsaget af forsætlig forsæt eller grov uagtsomhed;
- for så vidt vi forsætligt har skjult manglen eller accepteret en garanti for varens kvalitet;
- til varer, der bruges til en bygning i overensstemmelse med deres normale brugsanvisning, og hvis mangler er forårsaget af dette;
- for lovbestemte regreskrav, som du har mod os i forbindelse med garantirettigheder.

§ 5 Lovvalg, opfyldelsessted, jurisdiktion

(1) Tysk lov finder anvendelse. Dette lovvalg gælder kun for kunder, hvis det ikke resulterer i tilbagekaldelse af den beskyttelse, der garanteres af de obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i det land, hvor den respektive kundes sædvanlige bopæl er beliggende (fordelen ved tvivlsprincippet ).

(2) Hvis du ikke er en forbruger, men en forretningsmand, en juridisk enhed i henhold til offentlig ret eller en institutionel fond under offentlig ret, er vores forretningssted det sted, hvor jurisdiktionen er såvel som opfyldelsesstedet for alle tjenester, der følger fra de forretningsforhold, der findes med os. Den samme betingelse gælder for situationer, hvor du ikke er tilknyttet et generelt jurisdiktionssted i Tyskland eller EU, samt situationer, hvor bopælsstedet eller det sædvanlige opholdssted ikke er kendt på tidspunktet for procedurens påbegyndelse . Dette har ingen indflydelse på kapaciteten til at tilkalde den domstol, der er tilknyttet et andet jurisdiktionssted.

(3) Bestemmelserne i FN-konventionen om kontrakter om internationalt salg af varer finder ikke anvendelse.

_______________________________________________________________________________________


II. Kunde information

1. Sælgers identitet

JuNiki´s Double Neck GmbH
Leibnizstr. 78
28790 Schwanewede
Tyskland


Alternativ konfliktløsning:
Europa-Kommissionen giver en platform til udenretslig bilæggelse af tvister (ODR-platform), som kan ses på https://ec.europa.eu/odr.

2. Oplysninger om indgåelse af kontrakten

De tekniske trin i forbindelse med indgåelsen af ​​kontrakten, selve kontraktindgåelsen og korrektionsmulighederne udføres i overensstemmelse med reglerne "kontraktindgåelse" i vores standard forretningsbetingelser (del I.).

3. Kontraktligt sprog, hvor teksten i kontrakten gemmes

3.1 Kontraktsproget skal være engelsk.

3.2 Den komplette kontrakttekst gemmes ikke hos os. Inden ordren sendes, via online - indkøbskurvsystemet kan kontraktdata udskrives eller gemmes elektronisk ved hjælp af browserens udskrivningsfunktion. Efter at ordren er modtaget af os, sendes ordredataene, de lovligt obligatoriske detaljer relateret til fjernsalgskontrakter og de almindelige forretningsbetingelser til dig via e-mail.

3.3 Du får tilsendt alle kontraktoplysninger inden for rammerne af et bindende tilbud i skriftlig form, f.eks. Via e-mail, til tilbud om anmodninger uden for online indkøbskurvsystemet, som kan udskrives eller gemmes elektronisk på en sikker måde.

4. Hovedtræk ved produktet eller tjenesten

Nøglefunktionerne for varerne og / eller tjenesterne findes i det respektive tilbud.

5. Priser og betalingsordninger

5.1 De priser, der er nævnt i de respektive tilbud, repræsenterer de samlede priser, ligesom forsendelsesomkostningerne. De inkluderer alle priskomponenter, inklusive alle tilfældige skatter.

5.2 De afholdte forsendelsesomkostninger er ikke inkluderet i købsprisen. De kan ses ved at klikke på den relevante knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud, vises separat i løbet af ordretransaktionen og skal desuden bæres af dig, i det omfang gratis levering ikke er bekræftet.

5.3 Hvis levering sker til lande uden for Den Europæiske Union, kan vi pådrage os urimelige ekstra omkostninger, såsom afgifter, skatter eller pengeoverførselsgebyrer (overførsels- eller valutagebyrer opkrævet af bankerne), som du skal bære. Du skal også bære omkostningerne som følge af pengeoverførsler i tilfælde, hvor leveringen foretages til en EU-medlemsstat, men betalingen påbegyndes uden for Den Europæiske Union.

5.4 De betalingsmetoder, der er tilgængelige for dig, vises ved at klikke på den relevante knap på vores hjemmeside eller er beskrevet i det respektive tilbud.

5.5 Medmindre andet er angivet for de respektive betalingsmetoder, betales betalingskrav, der opstår som følge af den indgåede kontrakt straks.

6. Leveringsbetingelser

6.1 Leveringsbetingelser, leveringsdato og eksisterende leveringsbegrænsninger, hvis relevant, kan findes ved at klikke på den relevante knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

6.2 Hvis du er forbruger, er følgende lovbestemt reguleret: Risikoen for, at den solgte vare ved et uheld bliver ødelagt eller nedbrudt under forsendelse, overgår kun til dig, når den pågældende vare leveres, uanset om forsendelsesoperationen er forsikret eller ej. Denne betingelse gælder ikke, hvis du uafhængigt har bestilt et transportfirma, der ikke er specificeret af os, eller en person, der ellers er udpeget til at udføre forsendelsen.

Hvis du er forretningsmand, finder levering og forsendelse sted på egen risiko.

7. Lovbestemt garantiret

Ansvar for mangler er underlagt "garanti" -bestemmelserne i vores generelle forretningsbetingelser (del I).

Disse SBT'er og kundeoplysninger blev oprettet af advokater, der specialiserer sig i it-lovgivning, der arbejder for Händlerbund og kontrolleres konstant for juridisk overensstemmelse. Händlerbund Management AG garanterer retssikkerheden for teksterne og påtager sig ansvar i tilfælde af advarsler. Mere detaljeret information kan findes på følgende websted: https://www.haendlerbund.de/agb-service.

sidste opdatering: 19.11.2018